آموزش برای آیفون ‌1⃣ نرم افزار Fair vpn ( ) رو نصب کنید. ‌2⃣ کد خریداری شده مانند ( vmess://ewogICJ2IjogIjIiLAogICJwcyI6ICJFc21haWx5LXlN2UtNGRhZkMTU5LTY4OTAxMjFjOGRiYSIsCiAgImFpZC………….. ) بصورت کامل کپی کنید و یا qrcode خریداری شده یا کد اکانت تست را با استفاده از توضیحات مرحله 3...