فضای مجازی در دنیای امروز بی‌نظیرترین ارتباط فرهنگی و اجتماعی را برای افراد به ارمغان آورده است. اما به همراه این نفوذ نامحدود، بحران‌های امنیتی و کنترل اطلاعات نیز به دنبال داشته است. در بسیاری از کشورها، دسترسی به برخی منابع...