اینترنت در ایران به تازگی و برای چندمین بار با تصویب مجلس، و به درخواست اپراتور ها،حدود 30% به هزینه اینترنت مشترکان اضافه گردید. بررسی ها حکایت از آن داردکه برخی بسته ها دو برابر گران شده است. این گرانی در...